Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Op de inhoud en vormgeving van deze website, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluid en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Author, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiŽren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciŽle doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Author te worden verkregen.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Author geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie.
Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiŽren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.
Author sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
- - de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
- - (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.
Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Author zijn
De Author - website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden.
Author heeft geen zeggenschap over die sites.
Author is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik
Author zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
Author behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken
en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Author de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Author
- website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.